PPQ:Veggie Thief/Red

From Puyo Nexus Wiki
Jump to: navigation, search

Veggie Thief (Red)
野菜どろぼう(赤)
Red Puyo
Red Puyo
Unindexed
First Int.: 2017/08/11
Edit dataRefresh
[★5] Veggie Thief (Red)
野菜どろぼう(赤)
[★5] Veggie Thief (Red)
[★5] Veggie Thief (Red)
[[File:Img{{{ts}}}.png|96px|[★5] Veggie Thief (Red) (Extra Power Change)|link=PPQ:Veggie Thief/Red/★5]]
--
--
--
--
--
Red Puyo
COST
???
UIC
HP --
ATK --
RCV --
Transformation Fusion
⬇️
[[File:Img{{{hs1}}}.png|30px|link=]] ×1
[[File:Img{{{hs2}}}.png|30px|link=]] ×1
[[File:Img{{{hs3}}}.png|30px|link=]] ×1
[[File:Img{{{hs4}}}.png|30px|link=]] ×1
[[File:Img{{{hs5}}}.png|30px|link=]] ×1
[★5] Veggie Thief (Red) ×?
★7-transform Board
⬇️
Power Strawberry
Healing Eggplant
Endurance Asparagus
×{{{hs7}}} each
+
[★5] Veggie Thief (Red)
any one of:
[★5] Veggie Thief (Red)

any 5
Extra Training Board
Appearance
Magic Stone Gacha Magic Stone Gacha:
Once-per-day Free Gacha Once-per-day Free Gacha
Silver Ticket Gacha Silver Ticket Gacha
Gold Ticket Gacha Gold Ticket Gacha
Premium Ticket Gacha Premium Ticket Gacha
Platinum Ticket Gacha Platinum Ticket Gacha
Event Limited Character Ticket Gacha Event Limited Character Ticket Gacha
Puyo Fest 10%/Gtd. Ticket Gacha Puyo Fest Ticket Gacha
Cross Ability 10% Ticket Gacha Cross Ability 10% Ticket Gacha
Full Power 10% Ticket Gacha Full Power 10% Ticket Gacha
Summons Point Gacha Summons Point Gacha
Summons Point Gacha Mix-up Summons:
Wilde Stone only:
PuyoPoint Exchange PuyoPoint Exchange:
Fixture Wilde Stone Voucher Fixture Wilde Stone Voucher
Veggie Thief
野菜どろぼう
Veggie Thief (Red) Veggie Thief (Blue) Veggie Thief (Green) Veggie Thief (Yellow) Veggie Thief (Purple)
Exception Characters of
Red Paprisu あかいパプリス
Red Paprisu Fried Paprisu Celebration Paprisu Kouburisu Mikurisu Asukarisu P5 Paprisu Chuukichi Paprisu Lupinrisu Paprisu Sarada Makyuurisu Doremirisu Clarisu Shimarisu Cosmorisu Kerorisu Elizarisu Milky Paprisu Subarisu
Red Cuprisuexc.
Genius Paprisuexc.
Veggie Thief (Red)exc.
Golden Paprisuexc.
See also: {{{{{seealso1}}}|seealso}}