PPQ:Veggie Thief/Green

From Puyo Nexus Wiki
Jump to: navigation, search

Edit dataRefresh

Veggie Thief (Green) 野菜どろぼう(緑)
Non-playable Character

Character Cards

Img184434.png [★5] Veggie Thief (Green)
野菜どろぼう(緑)
Appear. Veggie Thief Intrusion
Character Introduction [+]
First Introduced
2017/08/11
Special Keywords
None
Combinations
None
Character Restrictions
None
Character Voice
None
Acquisition Means
Event: Veggie Thief Intrusion
Veggie Thief
野菜どろぼう
Veggie Thief (Red) Veggie Thief (Blue) Veggie Thief (Green) Veggie Thief (Yellow) Veggie Thief (Purple)
Exception Characters of
Green Paprisu みどりパプリス
Green Paprisu Pumprisu Celebration Paprisu Kouburisu Mikurisu Maririsu Shoukichi Paprisu Lupinrisu Paprisu Sarada Makyuurisu Clarisu Shimarisu Cosmorisu
Green Cuprisu
exc.
Genius Paprisu
exc.
Veggie Thief (Green)
exc.
Beetroot Paprisu
exc.
Golden Paprisu
exc.